BASIC標準內非1.67(藍膜)
BASIC標準內非1.67(藍膜)
定價NT$ 12,000
NT$ 6,000
BASIC標準內非1.6(藍膜)
BASIC標準內非1.6(藍膜)
定價NT$ 9,000
NT$ 4,500
BASIC標準內非1.5(藍膜)
BASIC標準內非1.5(藍膜)
定價NT$ 7,000
NT$ 3,500
BASIC標準內非1.67(綠膜)
BASIC標準內非1.67(綠膜)
定價NT$ 11,000
NT$ 5,500
BASIC標準內非1.6(綠膜)
BASIC標準內非1.6(綠膜)
定價NT$ 7,000
NT$ 4,000
BASIC標準內非1.5(綠膜)
BASIC標準內非1.5(綠膜)
定價NT$ 6,500
NT$ 3,000